ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение Спортен клуб „КАЛАГИЯ“ – Русе

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ „КАЛАГИЯ” – Русе, със седалище гр.Русе, ул.”Райко Даскалов” № 4 на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 08.08.2020г. от 10:00ч. на адрес гр. Русе 7000, ул. „Райко Даскалов” № 2А, зала 2 при следния дневен ред: 

  1. Приемане на промени в Устава 
  1. Преизбиране на Управителния съвет 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. 

УС на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ „КАЛАГИЯ” – Русе